سفارت جمهوری اسلامی ايران – بانکوک

 

 

درخواستنامه صدور شناسنامه فرزند

 


اينجانب
درخواست دارم در مورد صدور شناسنامه برای فرزندم اقدام نمائيد.

 


مشخصات
پدر

نام

نام پدر

نام خانوادگی

 شهرستان و حوزه محل صدور شناسنامه

شماره شناسنامه

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

 

مشخصات مادر(اگر مادر خارجی ميباشد ذکر نام و نام خانوادگی کافيست)

نام

نام پدر

نام خانوادگی

 شهرستان و حوزه محل صدور شناسنامه

شماره شناسنامه

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

 

مشخصات فرزند

جنسيت

دختر       پسر

نام خانوادگی

نام

نام و نام خانوادگی با حروف جداگانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان (ساعت و دقيقه) تولد (برای فرزند دوقلو)

شهر و کشور محل تولد

نام و نام خانوادگی سابق

تاريخ تولد به ميلادی (روز/ماه/سال)

تاريخ تولد به قمری (روز/ماه/سال)

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

 

مشخصات ازدواج والدين

شماره دفترخانه اگر در ايران است

محل دفتر خانه

شماره ثبت ازدواج

تاريخ ثبت ازدواج به شمسی (روز/ماه/سال)

 

نشانی و تلفن يکی از بستگان در ايران

نسبت

نام خانوادگی

نام

نشانی کد پستی، شهرستان، شهر، خيابان، کوچه، شماره

تلفن

 

نشانی و تلفن درخواست کننده در  تایلند

نشانی

تلفن

رايانامه (e-mail)

 

تلفن همراه

 

نام و نام خانوادگی                                                     تاريخ                                                     امضاء