سفارت جمهوری اسلامی ايران – بانکوک

 

 

درخواستنامه تغيير محل اقامت

 

 

اينجانب درخواست تغيير محل اقامت خودم     همسرم     فرزندم/ فرزندانم را با مشخصات زير به

بانکوک و خروج مكرر خود/ ايشان از كشور را دارم.

 

مشخصات درخواست کننده

نام پدر

نام خانوادگی

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

مشخصات همسر

نام پدر

نام خانوادگی

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

 

  مشخصات فرزندان (اگر دارای فرزند هستيد جدول زير را تکميل کنيد.)

نام

پسر يا دختر

  نام به حروف لاتين

شماره شناسنامه

محل صدور شناسنامه

تاريخ صدور شمسی (روز/ماه/سال)

تاريخ تولد شمسی (روز/ماه/سال)

تاريخ تولد ميلادی (روز/ماه/سال)

 

نشانی و تلفن درخواست کننده در تایلند   

نشانی

تلفن

رايانامه (e-mail)

تلفن همراه

 

نام و نام خانوادگی                                                     تاريخ                                                     امضاء