سفارت جمهوری اسلامی ايران – بانکوک

 

 

تعهدنامه انصراف از دريافت نفقه و بليط هواپيما ويژه بانوان ايرانی متقاضی ازدواج با مرد خارجی

 

 

اينجانب با ميل و رغبت انصراف خود را از دريافت نفقه و هزينه بليط هواپيما توسط شوهر خود به ايران را اعلام ميدارم.

 

مشخصات تعهد کننده

نام پدر

نام خانوادگی

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

 

 

نام و نام خانوادگی                                                     تاريخ                                                     امضاء