سفارت جمهوری اسلامی ايران – بانکوک

 

استعلام آخرين خروج

 

 

اينجانب بررسی و تعيين تاريخ آخرين خروج خود از كشور و درج آن در گذرنامه ام را درخواست می نمايم.

 

مشخصات درخواست کننده

نام پدر

نام خانوادگی

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

 چگونگی خروج از ايران

 مرز خروج

 تاريخ خروج

 

نشانی و تلفن درخواست کننده در تایلند

نشانی

تلفن

شغل (اگر شاغل هستيد)

رايانامه (e-mail)

تلفن همراه

 

 

نام و نام خانوادگی                                                     تاريخ                                                     امضاء