سفارت جمهوری اسلامی ايران – بانکوک

 

 

اجازه پدر برای صدور گذرنامه فرزند

 

 

اينجانب درخواست صدور گذرنامه جداگانه برای فرزندم/ فرزندانم را با مشخصات زير دارم.

 

مشخصات درخواست کننده

نام پدر

نام خانوادگی

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

  مشخصات فرزندان

نام

پسر يا دختر

  نام به حروف لاتين

شماره شناسنامه

محل صدور شناسنامه

تاريخ صدور شمسی (روز/ماه/سال)

تاريخ تولد شمسی (روز/ماه/سال)

تاريخ تولد ميلادی (روز/ماه/سال)

 

 

نام و نام خانوادگی                                                     تاريخ                                                     امضاء