سفارت جمهوری اسلامی ايران – بانکوک

 

 

درخواستنامه عكسدار کردن شناسنامه

 

 

اينجانب درخواست عكسدار کردن شناسنامه ام را دارم.

 

مشخصات درخواست کننده

نام پدر

نام خانوادگی

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

نشانی و تلفن درخواست کننده در تایلند

نشانی

تلفن

رايانامه (e-mail)

تلفن همراه

 

 

نام و نام خانوادگی                                                     تاريخ                                                     امضاء