سفارت جمهوری اسلامی ايران – بانکوک

 

 

درخواستنامه صدور شناسنامه برای بانوی خارجی

 

 

اينجانب با مشخصات زير که بواسطه ازدواج با مرد ايرانی که تبعه ایران شده ام برای خود درخواست صدور شناسنامه ايرانی مينمايم.

 

مشخصات درخواست کننده

نام

نام خانوادگی

شماره شناسنامه

 شهر و کشور محل تولد

 

نشانی و تلفن يکی از بستگان شوهر در ايران

نسبت

نام خانوادگی

نام

نشانی

تلفن

 

 

نشانی و تلفن  در  تایلند

نشانی مسکن

تلفن مسکن

نشانی محل کار

تلفن محل کار

شغل

رايانامه (e-mail)

تلفن همراه

 

نام و نام خانوادگی                                                     تاريخ                                                     امضاء