سفارت جمهوری اسلامی ايران – بانکوک

 

درخواستنامه ثبت ازدواج مرد ايراني با زن خارجی و صدور شناسنامه ايرانی

 

 

اينجانب درخواست ثبت رسمی ازدواج با زن خارجی و صدور شناسنامه برای همسر خو د را دارم و اقرار ميکنم که صيغه عقد شرعی دائم در تاریخ                       بين ما جاری شده و هيچکدام دارای همسر ديگری نيستيم.

 

مشخصات مرد ( درخواست کننده)

نام پدر

نام خانوادگی

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

مشخصات زن

نام

نام خانوادگی

نام به حروف لاتين

نام خانوادگي به حروف لاتين

 

نام پدر

نام خانوادگی پدر

تابعيت پدر

نام مادر

نام خانوادگی مادر

تابعيت مادر

 

نشانی و تلفن درخواست کننده در تایلند

نشانی

تلفن

رايانامه (e-mail)

تلفن همراه

 

نام و نام خانوادگی مرد                                                     تاريخ                                                     امضاء

 

 

نام و نام خانوادگی زن                                                     تاريخ                                                     امضاء