سفارت جمهوری اسلامی ايران – بانکوک

 

 

درخواستنامه تعويض شناسنامه 
(محل عکس)

 

 

اينجانب  درخواست تعويض شناسنامه خودم    فرزند زير ۱۸ سالم     موکلم    فرزند تحت

 قيموميتم با مشخصات زير را دارم.

 

مشخصات درخواست کننده

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

نام پدر

نام خانوادگی

نام

 حوزه محل صدور شناسنامه

 شهرستان محل صدور شناسنامه

شماره شناسنامه

شهر و کشور محل تولد

 

مشخصات دارنده شناسنامه( فقط اگر درخواست برای فرزند زير ۱۸ سال است جدول زير را تکميل کنيد)

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

نام پدر

نام خانوادگی

نام

 حوزه محل صدور شناسنامه

 شهرستان محل صدور شناسنامه

شماره شناسنامه

شهر و کشور محل تولد

 

 

نشانی و تلفن درخواست کننده در ايران

نشانی

تلفن

 

نشانی و تلفن درخواست کننده در تایلند

نشانی

تلفن

رايانامه (e-mail)

تلفن همراه

 

نام و نام خانوادگی                                                     تاريخ                                                     امضاء

 

 

 

 

در اين محل چيزی ننويسيد

مهر و امضاء اقدام کننده