سفارت جمهوری اسلامی ايران – بانکوک

 

 

درخواستنامه صدور معرفی نامه گمركی ويژه دانشجويان

 

 

□اينجانب با مشخصات زير درخواست صدور معرفی نامه گمركی برای خود را دارم

مشخصات درخواست کننده

نام

نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی سابق

نام به حروف لاتين

نام خانوادگي به حروف لاتين

نام پدر

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

شهر و کشور محل تولد

شماره شناسنامه

شهرستان محل صدور شناسنامه

حوزه محل صدور شناسنامه

  

وضعيت تحصيلی

آخرين مدرک تحصيلی که دريافت کرده ايد

نام آخرين مؤسسه و رشته ای که در ان تحصِيل کرده ايد

تاريخ اخذ آخرين مدرکی که دريافت کرده ايد

تاريخ شروع به تحصيل در خارج از کشوربه شمسی

آيا از کمک هزينه تحصيلی ايرانی استفاده کرده ايد؟

نه            □ آری؛ شماره پرونده ارزی يا تسهيلاتی:

 

نشانی محل زندگی و محل تحصيل در تایلند

تلفن محل اقامت در تایلند

نشانی محل اقامت در تایلند

تلفن محل تحصيل/ همراه در تایلند

نشانی محل تحصيل در تایلند

 

امضاء

 

تاريخ

نام و نام خانوادگی

امضاء