سفارت جمهوري اسلامي ايران – بانکوک  

 

 

درخواستنامه تشکيل پرونده دانشجوئي

 

اينجانب با مشخصات زير درخواست تشکيل پرونده دانشجوئي را دارم

 

مشخصات درخواست کننده                                                 کد ملي  :          -                     -       

نام

نام خانوادگي

نام  پدر

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسي (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

مشخصات گذرنامه

محل صدور:

تاريخ صدور:

شماره:

نوع گذرنامه عادي

 

منظور از مسافرت به خارج

مرز آخرين خروج از ايران

تاريخ آخرين خروج از ايران به شمسي (روز/ماه/سال)

نوع خروج

مجاز    غيرمجاز

 

  وضعيت تحصيلي

 تاريخ اخذ آخرين مدرکي که دريافت کرده ايد

 نام دانشگاه قبلي و شته تحصيلي : :

 آخرين مدرک تحصيلي که دريافت کرده ايد

 مدرکي که در پايان اين دوره دريافت خواهيدکرد

 نام دانشگاه فعلي ورشته تحصيلي :

 تاريخ شروع به تحصيل  به شمسي

آيا از کمک هزينه تحصيلي ايراني استفاده کرده ايد؟

نه     آري؛ شماره پرونده ارزي يا تسهيلاتي:

 تاريخ احتمالي فارغ التحصيلي :

 

وضعيت بورس تحصيلي درخواست کننده (فقط اگر از بورس تحصيلي استفاده ميکنيد جدول زير را تکميل کنيد)

کل مبلغ دريافت شده تا کنون

مبلغ ماهيانه

مدت (تعداد ماه) استفاده از بورس

نام مؤسسه پرداخت کننده بورس

 

مشخصات همسر

نام پدر          

نام خانوادگي          

نام      

شهر و کشور محل تولد     

تاريخ تولد  (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه    

 

 مشخصات فرزندان (اگر داراي فرزند هستيد جدول زير را تکميل کنيد.)

تاريخ تولد ميلادي (روز/ماه/سال)

تاريخ تولد شمسي (روز/ماه/سال)

تاريخ صدور شمسي (روز/ماه/سال)

محل صدور شناسنامه

شماره شناسنامه

پسر يا دختر

  نام به حروف لاتين

نام

 

نشاني و تلفن درخواست کننده در تايلند

نشاني

تلفن

پست الکترونيکي

تلفن همراه

 

نشاني و تلفن  در ايران

نشاني در ايران

تلفن در ايران

 

نام و نام خانوادگي                                                     تاريخ                                    امضاء