چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧
گالری تصاویر
پیوندها

 صدور شناسنامه 

به موجب ماده 1001قانون مدني ومواد12و13قانون ثبت احوال، صدورشناسنامه براي فرزندان متولد ازپدر ايراني درخارج ازكشور وبانوان داراي همسر ايراني( كه ازدواج آنها مطابق قوانين ايران به ثبت رسيده باشد) به مأمورين كنسولي واگذارشده است. هموطنان عزير ساكن درحوزه اين سفارت می توانند با تعيين وقت قبلي ومراجعه حضوري وارائه مدارك مربوطه تقاضاي صدورشناسنامه براي فرزند خود نمايند. 

- مدارك لازم براي صدورشناسنامه افراد زير15سال :

 
1) تكميل فرم(درخواست صدور شناسنامه  ) برای فرزند 
2) اصل شناسنامه جديد والدين
3) اصل گواهي تولد بين المللي فرزند صادره از مقامات مربوطه محلی
4)واریز تعرفه مربوطه و ارايه اصل فيش بانكي 

تذکرات مهم
الف: درصورت مخدوش بودن شناسنامه پدر و يا مادر، صدور شناسنامه فرزند منوط به رفع اشكال ودريافت تأییدیه خواهد بود.
ب: چنانچه مندرجات صفحه دوم شناسنامه پدر و مادر ناخوانا ويا داراي مغايرت باشد ارائه اصل سند ازدواج ايراني الزاميست.
ج- پدر يا مادر يا جدپدري ويا وكلاي رسمي ايراني هريك ازآنان مي توانند درصورتيكه ازدواج پدر و مادر طفل درشناسنامه آنان مطابق قوانين ايران به ثبت رسيده باشدو تاريخ ازدواج پدر و مادر وتولدفرزند بيشتر از6ماه باشد به تنهايي متقاضي دريافت شناسنامه براي فرزند يا نوه ويا فرزند موكل خود باشند.( ارائه مدارك لازم توسط جدپدري ويا وكيل الزامي است) 
د- درصورتي كه ازدواج پدر و مادر ايراني به ثبت نرسيده باشد ويا به ثبت رسيده باشد ولي فاصله ازدواج و تولد فرزند كمتر از 6ماه باشد متقاضي صدور شناسنامه فرزند متفقا پدر ومادر خواهند بود. درصورت عدم همكاري وحضور مادر، شناسنامه به درخواست پدر وفقط درج نام كوچك مادر درشناسنامه فرزند صادر خواهدشد.( توصيه مي گردد ابتدا ازدواج پدر ومادر ثبت گرديده وسپس درخواست صدور شناسنامه براي فرزندگردد) 
ه- مشخصات پدر ومادر درگواهي تولد فرزند با شناسنامه ايراني آنان داراي مطابقت كامل باشد. 
و- چنانچه محل تولد فرزند كشوري ديگر غيرازتایلند باشد، گواهي تولد بايستي توسط نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل تولد ترجمه وتأیید گرديده ويا به تأیید نمايندگي سياسي ويا كنسولي كشورمحل تولد دركشورتایلند وسپس به تصديق وزارت خارجه تایلند رسيده وارائه گردد. 

 

 **********     **********     **********

 

ملاحظات:

1-  براساس ماده بيست قانون ثبت احوال، انتخاب نام با اعلام کننده واقعه ولادت بوده و عناوين، القاب و نام هاي زننده و مستهجن و نامناسب با جنس فرزند ممنوع است. در اين خصوص به کتابي تحت عنوان «نام‌نامه» در بخش كنسولي، و يا به سايت سازمان ثبت احوال مراجعه نماييد

2-  انتخاب اسامي هم‌نام در يک خانواده مجاز نيست. (مانند حسن براي دو فرزند يک خانواده)

3-  اسامي مغاير با جنس مولود، داراي معني نامناسب، غير ايراني، غيرمصطلاح و يا داراي ترکيب غيرمتعارف از دو نام (ناهمگون) مورد پذيرش نخواهد بود. (مانند سارا سوزان، رابرت حسن و ...)

4- نام انتخاب شده نبايد مغاير با ارزش‌هاي فرهنگي، مذهبي و يا ملي کشور باشد.

5-  ضروري است والدين محترم قبل از دريافت گواهي ولادت در خصوص مجاز و يا غيرمجاز بودن نام انتخابي با بخش کنسولي سفارت هماهنگي لازم را به عمل آورند.

6-  از آن جايي كه پس از صدور شناسنامه تغيير نام به سادگي امكان‌پذير نيست، مناسب است در هنگام نام‌گذاري تمامي جوانب امر به ويژه رعايت فرهنگ اسلامي، ايراني، و شخصيت آينده طفل خود را مد نظر قرار دهيد.

7-  چنان چه نام مولود از اسامي ممنوعه يا غيرموجود در فهرست اسامي باشد اعلام کننده (پدر يا مادر) مي‌توانند ضمن هماهنگي با مأمور صدور شناسنامه با درج درخواست (با تغييير نام فرزندم از ....... به ........... موافقت دارم.)  در ظهر گواهي ولادت نسبت به انتخاب نام مجاز اقدام نمايد. چنان چه پدر يا مادر مولود به دلايل مختلف اصرار بر صدور شناسنامه با نام غيرمجاز يا غيرموجود در فهرست اسامي داشته باشد، مي‌توانند با تنظيم و ارايه درخواست کتبي به مأمور صدور شناسنامه براي استعلام و اخذ از سازمان ثبت احوال کشور اقدام نمايند. بديهي است تا حصول نتيجه صدور شناسنامه به تعويق خواهد افتاد.

8-   در صورتي که پدر فرزند سيد باشد لازم است سيادت فرزند نيز همراه نام انتخابي درج شود. براي فرزندان دختر اين سيادت مي تواند به يکي از دو صورت «سيده + نام» و يا «نام + سادات» مانند اين نمونه باشد «سيده مريم» و يا  «مريم سادات».

9-  قليت‌هاي مذهبي ايراني مي‌توانند نام فرزند را براساس مذهب خود انتخاب نمايند.

10- حضور پدر و مادر فرزند (در صورت ثبت ازدواج در شناسنامه) براي امضاي دفاتر ثبت کل وقايع الزامي است.

11- کليه صفحات شناسنامه پدر و مادر مي‌بايست بدون خط خوردگي، خدشه يا ايراد باشد. چنان چه مندرجات هر يک از شناسنامه‌ها مخدوش يا داراي اشکال باشد صدور شناسنامه تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد.

12- مشخصات ازدواج پدر و مادر در شناسنامه‌ها مي بايست يکسان و با يکديگر مطابقت داشته باشند. چنان چه مشخصات ازدواج مندرج در صفحه دوم شناسنامه  والدين با يکديگر مطابقت نداشته باشد، ارايه اصل سند رسمي ازدواج الزامي است.

13- تاريخ ثبت ازدواج والدين مي‌بايست حداقل شش ماه قبل از تاريخ تولد مولود باشد. چنان چه ازدواج والدين ثبت و در شناسنامه‌ها نيز درج شده ولي فاصله تاريخ ازدواج با تاريخ ولادت فرزند کمتر از شش ماه باشد، صدور شناسنامه تنها با حضور والدين صورت مي‌پذيرد.

 14- چه پدر و مادري که ازدواج و سپس طلاق آن‌ها در شناسنامه‌ها ثبت شده ولي مادر به تنهايي متقاضي صدور شناسنامه براي فرزند باشد، به شرط آن که تاريخ ولادت مولود حداقل شش ماه بعد از تاريخ ازدواج و حداکثر دو ماه بعد از تاريخ طلاق باشد (ماده 1159 قانون مدني)، مي‌بايست سند حضانت فرزند که قبلاً توسط پدر مولود و يا دادگاه ايراني به مادر اعطا شده است همراه مدارک به مامور کنسولي ارايه شود. اگر دادگاه حضانت مولود را به مادر اعطا نکرده باشد حضور پدر و يا ارايه وکالت نامه رسمي و اصل شناسنامه وي براي صدور شناسنامه فرزند الزامي است.

15-اگر ازدواج پدر و مادر ايراني به ثبت نرسيده باشد (صفحه دوم شناسنامه‌ها نانوشته باشد) و امکان ثبت ازدواج نيز ميسر نباشد، صدور شناسنامه تنها با حضور والدين صورت مي پذيرد. در اين رابطه در نمايندگي اقرارنامه رابطه زوجيت تنظيم و براي تأييد آن همانند تاييد امضاي ايرانيان هزينه دريافت مي گردد.

16-چنانچه پدر و مادر خارجي که ازدواجشان به ثبت نرسيده و متقاضي صدور شناسنامه براي فرزند خود هستند مي‌بايست هم زمان نسبت به ارايه درخواست ثبت ازدواج و صدور شناسنامه ايراني براي مادر خارجي فرزند نيز اقدام نمايند. (به بخش ثبت ازدواج مراجعه شود) در صورتي که مادر خارجي فرزند حاضر به ثبت ازدواج نباشد، صدور شناسنامه  فرزند با درخواست پدر خواهد بود که در اين صورت در قسمت مشخصات سجلي مادر مندرج در شناسنامه فرزند تنها نام کوچک مادر درج و در بقيه خانه‌هاي باقيمانده خط تيره کشيده مي شود.

17- چنان چه ازدواج پدر و مادر مولود ثبت و در شناسنامه‌ها نيز درج شده  است، ولي يکي از آن‌ها حاضر به ارايه شناسنامه‌اش نباشد، متقاضي مي‌تواند ضمن ارايه شرح کتبي و در صورت امکان سند ازدواج براي شناسنامه فرزند ارايه درخواست نمايد.

18-اگر مادر ايراني که ازدواج او با همسر ايراني به ثبت نرسيده و به تنهايي متقاضي صدور شناسنامه فرزندش باشد، مي‌بايست شخصاً يا از طريق نصب وکيل، درخواست خود را نزد مراجع قضايي داخل کشور مطرح و درخواست صدور حکم براي تنظيم سند و صدور شناسنامه نمايد.

19- در صورتي که فرزند متولد خارج از کشور حوزه نمايندگي باشد لازم است اصل و ترجمه گواهي تولد وي به تأييد سفارت خارجي کشور محل تولد و سپس وزارت امور خارجه کشور محل يا به تأييد و ترجمه سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن کشور برسد.

20- صدور شناسنامه براي فرزنداني که از مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده‌اند،  ممکن نيست. در اين خصوص مي‌توان با درخواست کتبي مادر (تکميل فرمهای مربوطه) و ارايه اصل مدارک مربوطه فرزند، نام فرزند را در شناسنامه مادر درج نمود.

21- صدور شناسنامه براي فرزنداني که مادر آنان خارجي است، پس از ثبت ازدواج والدين و صدور شناسنامه براي مادر انجام مي‌شود.

22- در مواردي که والدين تقاضاي هم زمان صدور شناسنامه براي چند فرزند خود را داشته باشند لازم است که هنگام درخواست صدور شناسنامه ترتيب سن فرزندان (از بزرگ‌تر به کوچک‌تر) را اعلام نمايند.

23- در صورت دوقلو بودن فرزندان بايد ساعت و دقيقه تولد فرزندان مشخص باشد.

24-پس از دريافت شناسنامه فرزند خود، مشخصات نوشته در آن (نام و نام خانوادگي، تاريخ و محل والدين، مشخصات پدر و مادر، نام و مهر و امضاي مأمور) را با مشخصات مندرج در شناسنامه‌هاي والدين و هم چنين گواهي ولادت مولود مطابقت دهيد. چنان چه در شناسنامه صادره اشتباهي مشاهده نموديد، مراتب را در اسرع وقت به مأمور صادر کننده اعلام تا نسبت به اصلاح اشتباه  اقدام نمايد.

 

توصيه هاي ضروري:

-  صدور شناسنامه مجدد محدوديت قانوني دارد. لذا در حفظ و نگهداري آن دقت لازم را معمول فرماييد.

-  درج هرگونه مهر، نشانه و نوشتار در شناسنامه‌هاي نوزاد (نمونه جديد) اكيداً ممنوع است 

-  دست بردن در مندرجات شناسنامه به هر صورت اكيداً ممنوع و با متخلفين برابر قانون رفتار خواهد شد.

- وديعه گذاشتن شناسنامه به هر جهت و در هر جا ممنوع است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران- تایلند

 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران