چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧
گالری تصاویر
پیوندها

 

متقاضيان ثبت ازدواج ميتوانند، با تکميل و ارائه مدارک زير، درخواست ثبت ازدواج بنمايند. پس از بررسي مدارک توسط مسئول مربوطه ودر صورت کامل بودن مدارک از طريق تلفني که در درخواستنامه اعلام نموده اند از تاريخ حضور در سفارت براي امضاء دفاتر ثبت ازدواج مطلع مي گردند.

ثبت ازدواج مرد ایرانی با زن ایرانی:
مدارك لازم:
1- درخواستنامه تکميل شده (فرم درخواست ثبت ازدواج ) براي ثبت ازدواج زن ايراني با مرد ايراني .
2- اصل شناسنامه زن و شوهر
*- درخواستنامه تکميل شده مربوط به صدور گواهي تجرد ( درخواست گواهی تجرد)(فقط درصورتي که شناسنامه زن و يا شوهر المثني باشد)
3- اصل اجازه نامه كتبي پدر يا جد پدري دوشيزه  براي ازدواج اول که بايد توسط يکي از دفاتر اسناد رسمي تائيد شده باشد. (اگر پدر يا جد پدري ساکن ايران باشند).
* در صورتيکه پدر يا جد پدري ساکن باشد، حضور وي، با همراه داشتن اصل شناسنامه، در سفارت براي صدور اجازه نامه  ضروريست.
* در صورت فوت پدر و يا جد پدري،ارائه اصل گواهي فوت صادره از سوي مراجع ذيصلاح داخل کشور ضروري است. چنانچه زوج و زوجه داراي سابقه طلاق در شناسنامه خود مي باشند ارائه اصل طلاق نامه الزامي است. 
4- اصل گواهي جاري شدن صيغه عقد شرعي صادره مراکز اسلامي مورد تاييد.  
5- اصل سند رسمي ازدواج محلی
6- اصل گواهي تندرستي و برگ نتيجه آزمايشات زوجين شامل گروه خون، عدم ابتلاء به بيماري مقاربتي، ايدز، تالاسمي (Thalassaemie )  و اعتياد به مواد مخدر و گواهي مبني بر بلامانع بودن ازدواج از نظر RH خون از يکي از [ بيمارستانها و يا مراکز پزشکي معتبر] (در صورتيکه زوجین صاحب فرزند باشند نيازي به ارائه اين گواهي نيست).
7- شش قطعه عکس جديد  تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد هر يک از زوجين که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامي باشد
8-  واريزتعرفه مربوطه به حساب نمایندگی و ارائه فیش پرداخت وجه .

9- تصوير اجازه اقامت يا کارت تابعيت خارجي 

ثبت ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی :

 مدارك لازم:
۱- درخواستنامه تکميل شده (فرم درخواست ثبت ازدواج و صدور شناسنامه ) ثبت ازدواج با زن خارجی و صدور شناسنامه ايرانی (زن خارجی ميتواند مشخصات خود را در درخواستنامه به انگليسی بنويسد)
۲- درخواستنامه تکميل شده مبنی بر صدور شناسنامه برای بانوان خارجی.(فرم درخواست صدور شناسنامه بانوی خارجی  )
*- درخواستنامه تکميل شده (فرم استفاده از نام خانوادگی  ) برای استفاده از نام خانوادگی شوهر (درصورت تمايل)
۳- اصل شناسنامه جديد مرد
*- درخواستنامه تکميل شده برای صدور گواهی تجرد (فرم صدور گواهی تجرد ) (فقط درصورتی که شناسنامه مرد المثنی باشد)
۴- گواهی ولادت بین المللی زن (که اسامی و تابعيت پدر و مادر زن نيز در آن نوشته شده باشد)صادره توسط مقامات مربوطه که مهر و امضا شده باشد. (نام و نام خانوادگی والدين زن بايد به زبان فارسی در يك برگ جداگانه نيز نوشته شود) (در صورتی كه زن غيرتایلندی باشد گواهی ولادت زن بايد توسط سفارت کشور متبوع و وزارت امور خارجه تایلند و یا سفارت ایران در کشور محل تولد زن خارجی تایید گردد. که این کار از طریق سفارت انجام می پذیرد)
۵- يک برگ تصوير(کپی) کارت تابعیتی زن ( پشت و رو ) 
۶- اصل گواهی تشرف زن به دين مبين اسلام صادره مراکز اسلامی مورد تایید سفارت 
۷- اصل گواهی جاری شدن صيغه عقد شرعی صادره مراکز اسلامی مورد تایید سفارت ( برای هموطنان زرتشتی كليمی و مسيحی ارائه گواهی انجام تشريفات نكاح براساس رويه معمول در اديان مذكور الزامی است.)
۸- اصل سند رسمی و محلی ازدواج تایلندی ( در صورتی كه سند رسمی ازدواج غيرتایلندی باشد، اصل سند بايد توسط سفارت كشور متبوع زن درتایلند تائيد و سپس توسط وزارت امور خارجه تایلند تصديق گردد.)
۹- اصل گواهی تندرستی زوجين شامل گروه خون، عدم ابتلاء به بيماری مقاربتی، ايدز، تالاسمی (Thalassaemie ) و اعتياد به مواد مخدر و گواهی مبنی بر بلامانع بودن ازدواج از نظر RH خون از يکی از بيمارستانها و يا مراکز پزشکی معتبر (در صورتيکه از ازدواج شرعی زوج بيش از يکسال سپری شده باشد نيازی به ارائه اين گواهی نيست)
۱۰- هشت قطعه عکس جديد ۴×۳ تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد از زن و چهار قطعه از مرد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده وعکس بانوان با حجاب اسلامی باشد
*- واريز تعرفه مربوطه به ثبت ازدواج به حساب نمایندگی و ارائه سند پرداخت وجه . 
  * - تصویر اجازه اقامت یا کارت تابعیت .

ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی:

مدارك لازم
۱- درخواستنامه تکميل شده برای ثبت ازدواج با مرد خارجی (فرم درخواست ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی ) (مرد خارجی ميتواند مشخصات خود را در درخواستنامه به انگليسی بنويسد)
۲- اصل شناسنامه زن
۳- درخواستنامه تکميل شده برای صدور گواهی تجرد ( فرم صدور گواهی تجرد) (فقط درصورتی که شناسنامه زن المثنی باشد)
۴- گواهی ولادت بین المللی مرد با مهر و امضای اصل صادره مقامات مربوطه که اسامی والدین وی نیز در آن قید شده باشد. به انضمام دو سری کپی‌ از گواهی ولادت فوق.
۵- اصل اجازه نامه كتبی پدر يا جد پدری دوشيزه برای ازدواج اول که بايد توسط يکی از دفاتر اسناد رسمی تائيد شده باشد (اگر پدر يا جد پدری ساکن ايران باشند).
*- در صورتيکه پدر يا جد پدری ساکن تایلند باشد، حضور وی، با همراه داشتن اصل شناسنامه اش، در سفارت برای صدور اجازه نامه ضروريست.
*- در صورت فوت پدر و يا جد پدری، ارائه اصل گواهی فوت صادره از مراجع ذيصلاح ضروريست
*- در صورت طلاق بانوان از همسر قبلی‌، ارائه اصل طلاق نامه ضروری می‌باشد. 
۶- اصل گواهی تشرف مرد به دين مبين اسلام به انضمام دو سری کپی‌ از تشرف به دین اسلام صادره مراکز اسلامی مورد تایید سفارت .
۷- اصل گواهی جاری شدن صيغه عقد شرعی به انضمام دو سری کپی‌ از گواهی ازدواج شرعی صادره مراکز اسلامی مورد تایید سفارت . (برای هموطنان زرتشتی كليمی و مسيحی ارائه گواهی انجام نكاح براساس رويه معمول در اديان مذكور الزامی است)
۸- اصل سند رسمی ازدواج تایلندی به انضمام دو سری کپی‌ از سند ازدواج تایلندی (در صورتی كه سند رسمی ازدواج غيرتایلندی باشد، اصل سند بايد توسط سفارت كشور محل ازدواج در تایلند تائيد و سپس توسط وزارت امور خارجه تایلند تصديق گردد).
۹- گواهی تندرستی زوجين شامل گروه خون، عدم ابتلاء به بيماری مقاربتی، ايدز، تالاسمی (Thalassaemie ) و اعتياد به مواد مخدر و گواهی مبنی بر بلامانع بودن ازدواج از نظر RH خون از يکی از بيمارستانها و يا مراکز پزشکی معتبر (در صورتيکه از ازدواج شرعی زوج بيش از يکسال سپری شده باشد نيازی به ارائه اين گواهی نيست)
۱۰- گواهی اشتغال به كار مرد و یک سری کپی‌ از گواهی فوق.
۱۱- گواهی عدم سوء پيشينه مرد كه از سوی پليس بين المللی (اينترپول) یا پلیس تایلند صادر شده باشد به انضمام یک سری کپی‌ از گواهی فوق.
۱۲- تعهدنامه رسمی مرد مبنی بر پرداخت نفقه و هزينه بليط مراجعت زن به ايران (اين تعهدنامه بايد در حضور كنسول در سفارت تنظيم و امضاء شود. )
*- چنانچه زن ايرانی طبق تعهدنامه (تعهدنامه انصراف از دریافت نفقه و بلیط هواپیما ) انصراف خود را از دريافت نفقه و هزينه بليط مراجعت به ايران اعلام نمايد، ارائه تعهدنامه مرد برای پرداخت نفقه و هرينه مراجعت لازم نيست.
۱۳- دوازده قطعه عکس جديد ۴×۳ تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد از هر يک از زوجين که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده وعکس بانوان با حجاب اسلامی باشد.
۱۴- گذرنامه و اقامت زوجه ایرانی در کشور تایلند به انضمام دو سری کپی‌ از گذرنامه و اقامت زوجه در تایلند.
۱۵- گذرنامه و کارت اقامت مرد خارجی به انضمام دو سری کپی‌ از گذرنامه و اقامت زوج در تایلند.
۱۶- واريز وجه و تعرفه مربوطه .  

طلاق:

به موجب ماده 31 قانون ثبت احوال وتبصره ذيل ماده 7قانون حمايت خانواده ( مصوب 1353)، واقعه طلاق ايرانيان درخارج ازكشور كه ازدواج آنان درشناسنامه درج گرديده باشد بنابرتقاضاي آنان وارائه مدارك لازم توسط مامورين كنسولي به ثبت خواهد رسيد. درخواست ثبت طلاق ازطرف ايرانيان مقيم حوزه اين سفارت به چهار صورت زير امكان پذير مي باشد:

 درخواست ثبت طلاق براساس تقاضاي مرد و زن :
مرد و زن با تعيين وقت قبلي ومراجعه حضوري به سفارت وارائه مدارك ذيل تقاضاي ثبت طلاق می نمایند. 
مدارک مورد نياز
1) تكميل فرم مشخصات فردي ( پرسشنامه اطلاعات فردی
2) تكميل (فرم درخواست ثبت طلاق ) توسط مرد و زن  
3) اصل شناسنامه جدید مرد و زن 
4) اصل گواهي اجراي صيغه طلاق شرعی كه با حضورمرد و زن و یا وکلای رسمی آنان (ایرانی) توسط مراجع قابل قبول نمايندگي جاري شده باشد. 
5) اصل حكم طلاق قطعي دادگاه تایلند كه با حضور مرد و زن و يا وكلاي رسمي آنان صادر شده باشد. 
6) دوقطعه عکس جديد با زمينه روشن ازهرکدام از مرد و زن ( عكس بانوان با رعايت حجاب اسلامي باشد.) 
7) اصل سندا زدواج ( درصورت دراختيار داشتن ) 
8) واریز وجه و تعرفه مربوطه به حساب سفارت جمهوري اسلامي ايران دربانکوک و ارائه اصل فیش بانکی
توجه: 
الف- حضورمردوزن بمنظورارائه درخواست ومدارك لازم در سفارت الزاميست.
ب- چنانچه نوع طلاق( شرعي) رجعي باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت 100روز ( سه ماه و ده روز ) ازاجراي صيغه طلاق شرعي واحراز عدم رجوع خواهد بود.

 ثبت طلاق بنابردرخواست مرد: 
مرد با مراجعه حضوري به سفارت وارائه مدارك ذيل تقاضاي ثبت طلاق مي نمايد. مراتب توسط سفارت به زن جهت همكاري براي ثبت طلاق ابلاغ مي گردد.چنانچه زن ظرف مهلت يكماه از تاريخ ابلاغ براي ثبت طلاق همكاري ننمايد واقعه طلاق برحسب تقاضاي مرد با تعيين وقت قبلي ومراجعه حضوري به ثبت خواهدرسيد. 
مدارک مورد نياز
1) تكميل فرم مشخصات فردي (پرسشنامه اطلاعات فردی ) 
2) تكميل فرم درخواست ثبت طلاق بنابردرخواست مرد ( فرم درخواست ثبت طلاق
3)اصل شناسنامه جدید مرد 
4)اصل گواهي اجراي صيغه طلاق شرعی كه توسط مراجع قابل قبول نمايندگي جاري شده باشد. 
5) اصل حكم طلاق قطعي دادگاه تایلند كه با حضور مرد و زن و يا وكلاي رسمي آنان صادر شده باشد. 
6) دوقطعه عکس جديد با زمينه روشن  
7) اصل سندازدواج ( درصورت دراختيار داشتن )
8)نشاني همسر در تایلند
9) ارايه اصل فيش بانكي واریز تعرفه مربوطه به حساب سفارت .
توجه: 
الف- حضور متقاضی بمنظورارائه درخواست ومدارك لازم در سفارت الزاميست.
ب- چنانچه نوع طلاق( شرعي) رجعي باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت 100روز ازاجراي صيغه طلاق شرعي واحراز عدم رجوع خواهد بود.


 درخواست ثبت طلاق بنابرتقاضاي زن: 
زن بامراجعه حضوري به سفارت وارائه مدارك ذيل تقاضاي ثبت طلاق مي نمايد. مراتب توسط سفارت به مرد جهت همكاري براي ثبت طلاق ابلاغ مي گردد. چنانچه ظرف مهلت يكماه از تاريخ ابلاغ، مرد براي ثبت طلاق همكاري ننمايد، واقعه طلاق بادرخواست زن با تعيين وقت قبلي ومراجعه حضوري به ثبت خواهدرسيد. 
مدارک مورد نياز
1) تكميل فرم مشخصات فردي (پرسشنامه اطلاعات فردی ) 
2) تكميل فرم درخواست ثبت طلاق بنابردرخواست زن ( فرم درخواست ثبت طلاق
3) اصل شناسنامه جدید زن 
4)اصل گواهي اجراي صيغه طلاق شرعی كه با حضورمرد و زن ويا وكلاي رسمي آنان توسط مراجع قابل قبول نمايندگي جاري شده باشد. 
5) اصل حكم طلاق قطعي دادگاه تایلند كه با حضور مرد و زن و يا وكلاي رسمي آنان صادر شده باشد. 
6)دوقطعه عکس جديد با زمينه روشن وغيربراق ( كاغذ مات) كه با رعايت حجاب اسلامي باشد. 
7) اصل سندازدواج ( درصورت دراختيار داشتن ) 
8) نشاني همسر در تایلند. 
9) ارايه اصل فيش بانكي واریز تعرفه مربوطه به حساب سفارت 

توجه: 
الف- حضور متقاضی بمنظورارائه درخواست ومدارك لازم در سفارت الزاميست.
ب- چنانچه نوع طلاق( شرعي) رجعي باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت 100روز ازاجراي صيغه طلاق شرعي واحراز عدم رجوع خواهد بود.


 تقاضاي ثبت طلاق ازطرف مرد يا زن به دليل خودداري يكي از آنان دراجراي صيغه طلاق شرعي: 
چنانچه حكم قطعي طلاق دادگاه کشور تایلند باحضور مرد وزن ويا وكلاي رسمي آنها صادرشده باشد ليكن به دليل عدم همكاري يكي از آنان،امكان اجراي صيغه طلاق شرعي توسط مراكزومؤسسات اسلامي معتبر ومورد تأ ييد سفارت ميسر نگرديده باشد وازتاريخ صدورحكم قطعي طلاق دادگاه كشورمتوقف فيه نيز بيش از يك سال گذشته باشد، متقاضي مي تواند با مراجعه حضوري وارائه مدارك ذيل تقاضاي اجراي صيغه طلاق شرعي وثبت آنرا نمايد.مدارك بمنظور دريافت مجوز مربوطه به مركز( تهران) ارسال مي گردد. پس ازدريافت مجوز، متقاضي مي تواند با تعيين وقت قبلي جهت ثبت طلاق به سفرت مراجعه نمايد.( اين حالت معمولا 3ماه بطول خواهد انجاميد) 
مدارک مورد نياز
1) تكميل فرم مشخصات فردي (پرسشنامه اطلاعات فردی ) 
2) اصل حكم قطعي طلاق صادره دادگاه تایلند كه با حضور مرد و زن ويا وكلاي رسمي آنان صادرشده باشد. ( ازتاريخ صدور حكم طلاق يكسال گذشته باشد)
3) ترجمه فارسي حكم قطعي طلاق دادگاه تایلند  
4) اصل شناسنامه معتبرايراني متقاضی 
5) اصل سند ازدواج درصورت دراختيارداشتن 
6) شرح كتبي وضعيت زناشوئي متقاضي قبل وبعد از طلاق تایلندی
7) نشاني همسر در کشور تایلندمهم
چنانچه دادگاه تایلند بدون حضور يكي از طرفين و یا وکلای رسمی آنها اقدام به صدور حكم طلاق (غيابي) نموده باشد ، امکان ثبت طلاق توسط نمایندگی میسر نبوده و متقاضی باید حکم مذکور را جهت تأیید به سفارت ارائه و با تنظیم وکالتنامه جهت تنفیذ حکم طلاق از طریق دادگاه ذیصلاح داخل کشور اقدام  نمایند.

 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران